Zawiadomienie o regatach

REGATY „Puchar Burmistrza Człuchowa”
W klasie Optimist gr. B, OPEN SKIF, ILCA 4, 6, Laser Pico

Człuchów, 01-02.06.2024r.
ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. Termin i miejsce regat
Regaty odbędą się w dniach 01-02.06.2024r. na Jeziorze Rychnowskim koło
Człuchowa
2. Organizator
Organizatorem regat jest Klub Żeglarski VI-KING Człuchów 77-300 Człuchów, ul.
Sienkiewicza 1p telefon 691420691 www.vi-king.org/; e-mail: kontakt@vi-king.org
nr konta bankowego: 93203000451110000002529840
3. Przepisy
Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach
Regatowych Żeglarstwa WS edycji 2021 – 2024, przepisami PZŻ i Regulaminem
PSKO
4. Warunki uczestnictwa, zgłoszenia i klasy
4.1 W regatach Puchar Burmistrza Człuchowa mogą uczestniczyć zawodnicy klas
Optimist grupa B, OPEN SKIF, ILCA 4, 6, Laser Pico posiadający uprawnienia
wynikające z Kodeksu Uprawnień WS.
4.2 Wpisowe do regat wynosi:
Klasy jednoosobowe 100,00 zł
Klasa dwuosobowe 150,00 zł
5. Zgłoszenia do regat.
5.1 Zgłoszeń wstępnych należy dokonać przez stronę PSKO do dnia 30.05.2024r.
5.2 Zgłoszeń finalnych w miejscu regat należy dokonać w biurze regat w budynku
Klubu Żeglarskiego w dniu 01.06.2024 r. do godz.9.00.
5.3. Przez zgłoszenie do regat zawodnicy lub opiekunowie prawni zobowiązują się do
uznania, że Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za utratę zdrowia,
życia, uszkodzenie ciała lub za utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek statku lub
wyposażenia.
5.4. Zgłaszający oświadcza, że zamieszczone w przesłanym zgłoszeniu dane są
zgodne z prawdą.
5.3 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie
następujących dokumentów:
• aktualne badania lekarskie
• licencja sportowa zawodnika PZŻ
• ubezpieczenie OC
• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)
• potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO (klasa Optimist)

6. Program regat.
Sobota 01.06.2024r- do 9.00 przyjmowanie zgłoszeń, 10.00- otwarcie regat, 11.00
Start do I wyścigu, 17.00- grill integracyjny
Niedziela 02.06.2024r- 10.00 Wyścigi, 14.00 zakończenie regat.
7. Instrukcja żeglugi.
Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń rejestracyjnych. Trasa
regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.
8.System punktacji, forma regat.
8.1 Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa WS edycji 2021 – 2024.
8.2 Planuje się rozegranie 7 wyścigów. Regaty będą ważne przy rozegraniu 3
wyścigów,po 4 wyścigach jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.
9. Łodzie trenerów i obserwatorów.
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach
wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
10. Nagrody.
Zwycięzcy otrzymają puchary, dyplomy, nagrody .Wszyscy zawodnicy otrzymają
okolicznościowe upominki.
11. Prawa do wizerunku
Zgłaszając się do regat zawodnik, rodzic/opiekun prawny zawodnika wyraża zgodę
na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez organizatorów i sponsorów
podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich
materiałach dotyczących regat.
12. Zastrzeżenie odpowiedzialności.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z
czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników
regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez
zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
13. Informacje i osoby kontaktowe.
Informacji udziela Dariusz Kłudka, tel. 691420691, e-mail: kontakt@vi-king.org
14. Zakwaterowanie i wyżywienie
Bursa Szkolna ( bursaczluchow.pl) 598343492, Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Człuchowie ul. Szkolna 1 77-330 Człuchów tel. +48 59 834 25 53 mail. osir5@wp.pl.
Ośrodek Łódzki Tel. 694398861

Organizator:
KŻ VI-KING Człuchów

Post Author: VI-KING